فروشگاه اینترنتی مایا

آرد سفید 600 گرم برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد گندم 500 گرم برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۴,۸۰۰ تومان

۳,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 200 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۷۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900 گرمي گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۹,۴۵۰ تومان

۹,۱۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور گندم 900 گرمي گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۹,۴۵۰ تومان

۹,۱۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

جو دو سر پرک فوری 350 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۶۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر یوفکا 700 گرمی ای دو

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد نخودچي 80گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغورجو دوسر900گرمی گلزار
گلزار

۱۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 450 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جوپرک 450 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغورگندم 900 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۹,۲۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

جو دو سر پرک 450 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 900 گرمی زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۵۰ تومان

۶,۷۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 300 گرمی اسپرتو

۷ %
تخفیف

۳,۸۰۰ تومان

۳,۵۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 200 گرمی اسپرتو

۷ %
تخفیف

۳,۸۰۰ تومان

۳,۵۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 650 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۰,۳۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پوست کنده 450 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۴,۹۵۰ تومان

۴,۶۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرك 200گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۳۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 900گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 450گرمی برتر
برتر

۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 450گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور گندم 900 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۶۳۳ تومان

افزودن به سبد خرید