فروشگاه اینترنتی مایا

ماکارانی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۸,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۶,۳۰۰ تومان

۵,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی رشته ای 1/5 1000 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی 1.5 رشته ای سبزیجات 500 گرمی زر
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۶۰۰ تومان

۹,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا صدفی(سوپی) 500 گرمی زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فانتزیا میکس 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سبزیجات مخلوط 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۸,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 900 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۴۰۰ تومان

۱۵,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی گرامینیا 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،2، 700 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۸,۶۰۰ تومان

۷,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی سبزیجات 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۹۵۰ تومان

۱۳,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۸,۹۹۰ تومان

۸,۰۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی مزرعه حیوانات 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی دانه برنجی 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی شلز 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پیکولی 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی گراندی 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی شقایق 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی زنگوله 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

پنه سدانو 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

پنه ریگاته 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید