فروشگاه اینترنتی مایا

ظرف مایکروویو مستطیل 180 میل تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۶,۸۷۶ تومان

۵,۸۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 800میلی‎لیترتترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۰۶۰ تومان

۲۰,۴۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مربعی 4.1 لیتر تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۳۰,۲۲۸ تومان

۲۵,۶۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مربعی 1.2 لیتر تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۶۷۸ تومان

۱۳,۳۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 7.5 لیتر دسته دار تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۶۸,۷۳۶ تومان

۵۸,۴۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 800میلی‎لیترتترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۶۴۴ تومان

۱۶,۶۹۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیلی310 میلی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۹,۸۲۸ تومان

۸,۳۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیلی880 میلی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۱۱,۹۳۴ تومان

۱۰,۱۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیلی 1.5 لیتر تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۴۸۰ تومان

۱۳,۱۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیلی 800 میلی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۶۷۸ تومان

۱۳,۳۲۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 1.8 لیترتترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۰۱۰ تومان

۱۴,۴۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 450میلی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۹,۸۲۸ تومان

۸,۳۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 200میلی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۷,۲۴۸ تومان

۶,۱۶۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 600میلی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۷۶۴ تومان

۹,۱۴۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو دایره ای 1.2 لیترتترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۸۹۴ تومان

۱۳,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس دایره ای مایکروویو 3عددی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۳۶,۷۳۲ تومان

۳۱,۲۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس مربعی مایکروویو 3عددی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۵۲,۹۲۰ تومان

۴۴,۹۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس مربعی مایکروویو 4عددی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۸۴,۲۷۶ تومان

۷۱,۶۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس دایره ای مایکروویو 4عددی تترالاک
تترالاک

۱۵ %
تخفیف

۶۱,۹۴۴ تومان

۵۲,۶۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید