فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۶,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۳,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا چشم بلبلي 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۷۵,۹۰۰ تومان

۶۸,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

۲۲ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۵۴,۵۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
گلستان

۵۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۴۷,۹۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۳۰ %
تخفیف

۵۷,۹۰۰ تومان

۴۰,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 200 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۱,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۸,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۸,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۷۶,۹۰۰ تومان

۶۹,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 450 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 450 گرمی (استند آپ ) گلستان
گلستان

۱۵,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه 900گرمی برکت

۲۲ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۵۰,۶۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۵۸,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900گرمی برکت

۲۲ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۵۴,۵۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید