فروشگاه اینترنتی مایا

چنگال یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۷,۷۱۲ تومان

۵,۷۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۷,۷۱۲ تومان

۵,۷۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال غذاخوري یکبار مصرف امپريال(پک 24 عددي) کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۴۲۶ تومان

۹,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق کافه کوتاه یکبار مصرف امپريال(پک 50عددي) کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۹,۴۱۸ تومان

۷,۰۶۳ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق کافه متوسط یکبار مصرف امپريال(پک 50عددي) کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۴,۵۱۹ تومان

۱۰,۸۸۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۲۸۵ تومان

۱۲,۲۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۱۶۴ تومان

۹,۱۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۲۵,۴۷۳ تومان

۱۹,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۰۷۵ تومان

۱۱,۳۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

کارد یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۷,۷۱۲ تومان

۵,۷۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۴,۹۱۱ تومان

۱۱,۱۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۲۲,۳۶۷ تومان

۱۶,۷۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۶۹۶ تومان

۱۱,۷۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۰,۹۸۷ تومان

۸,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس بيضي یکبار مصرف ميني پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۵۲۴ تومان

۹,۳۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس ميني یکبار مصرف چهارگوش لوكس(6عددي) کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۷,۲۱۷ تومان

۱۲,۹۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال دسر یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 50 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۴,۸۰۷ تومان

۳,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۸۹۲ تومان

۱۱,۹۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۰,۲۰۲ تومان

۷,۶۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۳,۷۳۴ تومان

۱۰,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۸۹۲ تومان

۱۱,۹۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس بزرگ یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 4 عددی کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۷,۴۴۰ تومان

۱۳,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس کوچک یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 4 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۵۳۵ تومان

۹,۴۰۱ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکلار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۲۵ %
تخفیف

۹,۹۷۴ تومان

۷,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید