فروشگاه اینترنتی مایا

چنگال یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۷,۷۱۲ تومان

۶,۷۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۷,۷۱۲ تومان

۶,۷۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف دسري یکبار مصرف مدل دنيز (6عددي) - بيرنگ کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۵,۱۰۷ تومان

۱۳,۲۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ليوان یکبار مصرف 550cc لوكس (6عددي)-بيرنگ کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۴,۴۰۸ تومان

۱۲,۶۷۹ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال غذاخوري یکبار مصرف امپريال(پک 24 عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۴۲۶ تومان

۱۰,۹۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق غذاخوري یکبار مصرف امپريال(پک 24 عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۴۲۶ تومان

۱۰,۹۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق کافه کوتاه یکبار مصرف امپريال(پک 50عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۹,۴۱۸ تومان

۸,۲۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

قاشق کافه متوسط یکبار مصرف امپريال(پک 50عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۴,۵۱۹ تومان

۱۲,۷۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۶,۲۸۵ تومان

۱۴,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۱۶۴ تومان

۱۰,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۴۷۳ تومان

۲۲,۴۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف هشت ضلعي مدل برليان رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۵,۰۷۵ تومان

۱۳,۲۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

کارد یکبار مصرف مجلسي رنگ پاستيلي متاليک پلي استايرني بسته سلفون 24 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۷,۷۱۲ تومان

۶,۷۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۴,۹۱۱ تومان

۱۳,۱۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب غذا خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۲,۳۶۷ تومان

۱۹,۶۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب ميوه خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۵,۶۹۶ تومان

۱۳,۸۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب کيک خوري یکبار مصرف سه گوش مدل لونا پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۰,۹۸۷ تومان

۹,۶۶۹ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله چهارگوش یکبار مصرف مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۳۵۳ تومان

۲۲,۳۱۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس بيضي یکبار مصرف ميني پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۵۲۴ تومان

۱۱,۰۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ديس ميني یکبار مصرف چهارگوش لوكس(6عددي) کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۲۱۷ تومان

۱۵,۱۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف دسري یکبار مصرف شايلين 400ML (6عددي ) - بيرنگ کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۱۶۴ تومان

۱۰,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پياله متوسط یکبار مصرف پلي استايرني بسته نايلوني 12 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۸۷۸ تومان

۱۱,۳۳۳ تومان

افزودن به سبد خرید

چنگال دسر یکبار مصرف پلي استايرني بسته سلفون 50 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۴,۸۰۷ تومان

۴,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بشقاب خورشت خوري یکبار مصرف چهارگوش مدل لوکس پلي استايرني بسته سلفوني 6 عددي کوشا
کوشا

۱۲ %
تخفیف

۱۵,۸۹۲ تومان

۱۳,۹۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید