فروشگاه اینترنتی مایا

غذاهای اصلی

ما بجای شما فکر کردیم امروز چی می خوای درست کنی؟

لیست غذاهای ایرانی بهمراه مواد مورد نیاز، چی می خوای درست کنی ، روی همون کلیک کن

 

 

 زرشک پلو      باقلا پلو 

سبزی پلو ماهی

  رشته پلو   عدس پلو 

 

 

                              

 

                                                                                                                                In Work