فروشگاه اینترنتی مایا

دستمال توالت 8 رول بی ساید پاپیا
پاپیا

۳ %
تخفیف

۴۰,۶۰۰ تومان

۳۹,۳۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت 12 رول بی ساید پاپیا
پاپیا

۳ %
تخفیف

۵۹,۸۰۰ تومان

۵۸,۰۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال حوله 2 قلو هوبار
هوبار

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۳۰۰ تومان

۱۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال دلسي 2 قلو هوبار
هوبار

۲۰ %
تخفیف

۹,۶۶۰ تومان

۷,۷۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال دلسي 4 قلو هوبار
هوبار

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال دلسي 6 قلو هوبار
هوبار

۲۰ %
تخفیف

۲۸,۷۰۰ تومان

۲۲,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال حوله دو رولی نانسی
نانسی

۵ %
تخفیف

۱۹,۳۰۰ تومان

۱۸,۳۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت نلکس 2 رول 2*24
نلکس

۳ %
تخفیف

۵,۹۹۰ تومان

۵,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال حوله 4 قلو نانسی
نانسی

۵ %
تخفیف

۳۷,۸۰۰ تومان

۳۵,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت دوقلو نانسی
نانسی

۵ %
تخفیف

۹,۶۶۰ تومان

۹,۱۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

حوله کاغذي 2 رول 2*12 تنو

۳ %
تخفیف

۱۷,۲۵۰ تومان

۱۶,۷۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت 2 رول بي سايد 2*24 پاپيا

۳ %
تخفیف

۹,۲۵۰ تومان

۸,۹۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

حوله کاغذي 2 رول 2*12 پاپيا

۳ %
تخفیف

۱۷,۶۰۰ تومان

۱۷,۰۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

حوله کاغذي 4 رول 4*6 پاپيا

۳ %
تخفیف

۳۸,۳۰۰ تومان

۳۷,۱۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

حوله کاغذي 4 رول 4*6 تنو

۳ %
تخفیف

۳۲,۵۵۰ تومان

۳۱,۵۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت 6 رول بي سايد 6*8 پاپيا

۳ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۳۲,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت 4 رول بي سايد 4*12 پاپيا

۳ %
تخفیف

۲۰,۷۰۰ تومان

۲۰,۰۷۹ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت 2 رول 2*24 تنو

۳ %
تخفیف

۸,۱۰۰ تومان

۷,۸۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال رول ساده 20 برگی تمیز

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۲۰۰ تومان

۹,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال رول ویژه معطر تمیز

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت حجیم شده 12 قلو نانسی
نانسی

۵ %
تخفیف

۵۶,۸۰۰ تومان

۵۳,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت حجیم شده 8 قلو نانسی
نانسی

۵ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۳۱,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت 4 قلو نانسی
نانسی

۵ %
تخفیف

۱۶,۶۸۰ تومان

۱۵,۸۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

دستمال توالت کم حجم 12 قلو سافتلن
سافتلن

۶۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید